Poland Domain Extension.

Affiliate Partner Banner Ad – Baner reklamowy partnera stowarzyszonego

IONOS - Official Partner

Beware of Dot Pl Domain Expirations – Uważaj na wygaśnięcie domeny kropka Pl

A domain typically enters Redemption about 45 days after its expiration date if it is not renewed or purchased by a 3rd party. However, certain top-level domains may enter redemption status the day after the domain’s expiration date.

Today I go to renew a domain name with the domain extension .pl it expires on the 6th of February and the renewal fee was bumped up by an “internal redemption fee” even though it has not expired. So as you can imagine I phoned Godaddy and they explained that POLAND has a rule that if you do not renew your domains before 14 days of the expiration date they will charge £45.63 + VAT on top of the price of the domain name because according to them the domain goes into redemption.

Excuse me but am I missing something, redemption should start from the day the domain expires not 14 days before.

“Poland Registry is a bunch of thieves”.

I am now going to let the domain drop completely and notify my other registrar to drop-catch it. No way am I going to pay these scammers a penny more than what the domain is worth.

For the liberty of the Polish scammers, I have translated this post for their benefit.

Polish Translation

Domena zazwyczaj przechodzi do Odkupienia około 45 dni po dacie wygaśnięcia, jeśli nie zostanie odnowiona lub zakupiona przez stronę trzecią . Jednak niektóre domeny najwyższego poziomu mogą uzyskać status wykupu następnego dnia po dacie wygaśnięcia domeny.

Dzisiaj idę odnowić nazwę domeny z rozszerzeniem domeny .pl, która wygasa 6 lutego, a opłata za odnowienie została powiększona o „opłatę za wykup wewnętrzny”, mimo że nie wygasła. Więc jak możesz sobie wyobrazić, zadzwoniłam do Godaddy i wyjaśnili mi, że POLSKA ma zasadę, że jeśli nie odnowisz domeny przed upływem 14 dni od daty wygaśnięcia, do ceny nazwy domeny doliczą £45.63 + VAT, ponieważ zgodnie z im domena przechodzi do odkupienia.

Przepraszam, ale czy coś przegapiłam, odkupienie powinno rozpocząć się od dnia wygaśnięcia domeny, a nie 14 dni wcześniej.

“Polski Rejestr to banda złodziei”.

Zamierzam teraz całkowicie zrezygnować z domeny i powiadomić mojego drugiego rejestratora, aby ją złapał. Nie ma mowy, żebym zapłacił tym oszustom ani grosza więcej niż jest warta domena.

#polishdomainextensio #dotpl #polishregistrar #.pl #domainredemption #polskierozszerzeniedomeny #kropkapl #polskirejestrator #odkupieniedomeny

UPDATE 02/02/23 – AKTUALIZACJA 02.02.23

I emailed ICANN yesterday and you can view the response below both in English & Polish. I also emailed the Polish Registry (NASKA) similar to the UK version of NOMINET and you can read the response which I have translated. It seems to me that Godaddy is saying this redemption fee has nothing to do with them, ICANN is saying the same and the Polish registry also is saying it has nothing to do with them.

The mind boggles.

ICANN Response Translated into Polish – Odpowiedź ICANN przetłumaczona na język polski

This is Nask’s Response – Oto odpowiedź Naska:

Nask Translation into English – Nask Tłumaczenie na język angielski:

Dear Sir/Madam,

I kindly inform you that the entity named “GoDaddy” is not a partner of NASK in the field of .pl domain registration, which can be verified on the list of registrars available at https://dns.pl/lista_rejestratorow and we do not comment on the services it provides.

All questions regarding the concluded contract, domain renewal, and payments should be addressed directly to the domain registrar, whose details can be checked in the whois database at www.dns.pl.

I invite you to familiarize yourself with the .pl domain life cycle, which is available at https://dns.pl/cykl_zycia_domeny_pl – (Which returns a 404-page error).

Life Cycle of .PL Domains – Cykl życia domen .PL:

Useful Links – Przydatne linki

https://www.dns.pl/en/information_on_disputes

https://icannportal.force.com/compliance/s/renewal-redemption

https://uk.godaddy.com/help/about-pl-domains-9268

Moral of the Story – Morał historii

IONOS - Official Partner

Avoid buying country code (.PL) domain extensions unless you plan to renew them well in advance, although it cannot be 61 days earlier than expiration or 14 days later of auto-renewal. If auto-renewal fails the domain gets canceled.

Stick with dot com, which I have done, and will sue anyone if my domain Polish version drops and cannot be drop caught by me with a different registrar.

Translated into Polish

Unikaj kupowania rozszerzeń domen z kodem kraju (.PL), chyba że planujesz odnowić je z dużym wyprzedzeniem, chociaż nie może to być 61 dni wcześniej niż wygaśnięcie lub 14 dni wcześniejw sprawie automatycznego odnowienia. Jeśli automatyczne odnawianie się nie powiedzie, domena zostanie anulowana.

Kup się dot com, co zrobiłam, i pozwę każdego, jeśli moja polska wersja domeny spadnie i nie będę mógł zostać złapany przez innego rejestratora.

This Saga is not over I will update you when I have more news from Nask – Ta Saga się nie skończyła. Poinformuję Cię, gdy będę miał więcej wiadomości od Nask.

Update 03/02/23

I received an email from Nask today and this is what the representative wrote translated into English:

Madam,

According to the information available in the whois database at www.dns.pl. The domain registry xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.pl is the company: 1API GmbH, Im Oberen Werk 1, 66386 St. Ingbert Germany/Germany, tel: +49.68949396850, e-mail: info@1api.net, and the subscriber is RENATA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCARDIFF, GB, +xxxxxxxxxxxxxx. NASK, as the .pl domain Registry, does not directly service domains for registrants, which results from the provisions of the Regulations for .pl domain names. Such service is provided only by our partners, appearing on the list available at: https://dns.pl/lista_rejestratorow.

All issues regarding the concluded agreement, including billing/fees, should be clarified between the registrant and the domain registrar. NASK does not impose on partners the fees charged for services provided by them directly to subscribers.

According to the information published in the whois database on the website www.dns.pl, the end of the paid billing period for the xxxxxxxxxxxxxxxxxxx domain falls on 2023.02.06 19:26:44. (seems a bit of a coincidence my domain disappeared when I gave them the name of the domain, I cannot renew even if I wanted to).

In order to renew a domain, its registrant should follow the procedure of an authorized registrar. If the domain registrant cares about its uninterrupted operation, he should renew it with his registrar before the end of the paid billing period, taking into account the deadlines necessary for posting the payment, etc.

If the subscriber fails to act before the end of the paid billing period, the domain will go into a 30-day “blocked” state (after the end of the billing period), in accordance with the domain life cycle available at: https://www.dns.pl/cykl_zycia_domeny_pl.

In this state, the registrant may renew the domain at the current registrar or transfer it to another NASK partner with simultaneous renewal, provided that he has the auth info code for the domain. Failure to do so will result in releasing the domain to the pool of free domains (after its expiry from the “blocked” status) and making it available for re-registration to all interested parties, on general terms (“first come, first served”).

Again, I would like to inform you that NASK does not cooperate with an entity called “GoDaddy”, which can be verified at https://www.dns.pl/lista_rejestratorow and does not comment on its activities.

Sincerely

xxxxxxxxxxxxxxxx

Godaddy Update 03/02/23

Upon going back to see if Nask had dropped the redemption fee, my domain has disappeared. So even if I wanted to renew with the scamming fee I am unable to do so. I will start a UDRP on anyone that registers the domain name as I have the dot com version. I have secured the dot com version of the domain in question but this is not the last NASK will hear from me… I am now going to up the stakes and enforce they give me all the data they have on all my (.PL) domain names, just like I can get all the data of all my (.co.uk) domains by logging into my Nominet account.

Po powrocie, aby sprawdzić, czy Nask zrezygnował z opłaty za wykup, moja domena zniknęła. Więc nawet gdybym chciała odnowić z opłatą za oszustwo, nie mogę tego zrobić. Uruchomię UDRP na każdym, kto zarejestruje nazwę domeny, ponieważ mam wersję dot com. Zabezpieczyłam wersję dot com domeny, o której mowa, ale to nie jest ostatnia wiadomość, jaką NASK ode mnie otrzyma… Teraz podniosę stawkę i wymuś, aby przekazali mi wszystkie dane, które mają na wszystkich moich (.PL ) nazw domen, tak jak mogę uzyskać wszystkie dane wszystkich moich domen (.co.uk), logując się na moje konto Nominet.

Godaddy Update 04/02/23

I headed back to Godaddy today and for some strange reason, the domain found itself back in my account. Could it be a coincidence that I have connected with most of the staff in Nask on LinkedIn? Well, the redemption fee is still there and I guess I will just have to drop the domain and register it once it becomes available.

Wróciłam dzisiaj do Godaddy iz jakiegoś dziwnego powodu domena znalazła się z powrotem na moim koncie. Czy to przypadek, że z większością pracowników Nask połączyałam się na LinkedIn? Cóż, opłata za wykup nadal obowiązuje i chyba będę musiała po prostu zrezygnować z domeny i zarejestrować ją, gdy tylko stanie się dostępna.

One thing I am glad about my article is the first search result on the first page of all search engines in a matter of a few days. This shows how good I am with my SEO and marketing.

Jedna rzecz, z której cieszę się z mojego artykułu, to pierwszy wynik wyszukiwania na pierwszej stronie wszystkich wyszukiwarek w ciągu kilku dni. To pokazuje, jak dobra jestem w SEO i marketingu.

IONOS - Official Partner

#polishdomainextensio #dotpl #polishregistrar #.pl #domainredemption #polskierozszerzeniedomeny #kropkapl #polskirejestrator #odkupieniedomeny #naskpl #nask

About the author

UKWebDesigners/UKDomainBrokers Offers Digital Marketing, Website Creation, SEO, and Domain Brokering.

An open platform that invites contributors and domain sellers serves as a dynamic marketplace where a diverse range of talents and offerings can converge. This platform acts as a collaborative space where individuals or businesses can share their expertise, creativity, and products with a broader audience.

Spread the love