Polish Country Code Domain Extension – Rozszerzenie domeny polskiego kodu kraju

Godaddy & Polish Domain Registrars are on my radar today.

I have multiple Polish Domains Renewing in February, my domains auto-renew is off so you can imagine the shock when domains that were due for renewal in February get renewed even though I had no intention of renewing them.

Obviously, I phoned Godaddy to complain and was told Polish Domain Registrars take payment for Domain Names 3 weeks ahead of the renewal date unlike dot coms or other TLDs, but he could not explain why the domains were renewed even though the auto-renew was not set.

He proceeded to issue me a refund and when I asked will I get the payment back the same day he said yes.

I waited a couple of hours and my bank account did not show any refund so I phoned Godaddy again and was told I had to wait 3 – 10 working days to get my money back.

Now I am a business owner and I use e-commerce payment gateways all the time and I can issue refunds the same day but this agent was being difficult and saying he will not assist me.

Godaddy is a gorilla of a company so you would think they would be able to issue refunds the same day.

As for Polish Registrars, I feel they should do what the rest of the world is doing and not set rules differently, assuming Godaddy has not just taken the payment early.

I responded and said Godaddy should make their consumers know and have something on their website to say that some countries will take payment 3-4 weeks ahead of the renewal date…there was utter silence after that.

What other registrar renews a domain name 3 weeks ahead of schedule? It would be interesting to know other people’s experiences from other countries.

Do let us know in the comments if other countries are doing the same.

I do not have a good word to say about Poland even though my parents were Polish and I have dual nationality. The only reason I have the domain names in question is that I have Polish clients. The Polish Registrar will get paid on the day of renewal and not a day sooner.

I have taken the liberty of translating this post into Polish to make it easier for Polish people to read even though I do have a translator on my site.

Do feel free to make your comments or subscribe to our website.

POLISH TRANSLATION – TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI

GoDaddy i rejestratorzy domen polskich są dziś na moim radarze.

Mam wiele odnowień domen polskich w lutym, automatyczne odnawianie moich domen jest wyłączone, więc możesz sobie wyobrazić szok, gdy domeny, które miały zostać odnowione w lutym, zostaną odnowione, mimo że nie miałAm zamiaru ich odnawiać.

Oczywiście zadzwoniłam do GoDaddy, aby złożyć skargę i powiedziano mi, że polscy rejestratorzy domen pobierają płatności za nazwy domen 3 tygodnie przed datą odnowienia, w przeciwieństwie do dot coms lub innych TLD, ale nie potrafił wyjaśnić, dlaczego domeny zostały odnowione, mimo że automatyczne odnowienie nie nastąpiło ustawić.

Przystąpił do zwrotu pieniędzy, a kiedy zapytałem, czy otrzymam zwrot pieniędzy tego samego dnia, powiedział tak.

Czekałam kilka godzin, a moje konto bankowe nie wykazało żadnego zwrotu, więc ponownie zadzwoniłem do GoDaddy i powiedziano mi, że muszę poczekać od 3 do 10 dni roboczych, aby odzyskać pieniądze.

Teraz jestem właścicielkam firmy i cały czas korzystam z bramek płatności e-commerce i mogę wydać zwroty tego samego dnia, ale ten agent był trudny i powiedział, że mi nie pomoże.

Godaddy jest gorylem firmy, więc można by pomyśleć, że będą w stanie dokonać zwrotu tego samego dnia.

Jeśli chodzi o polskich rejestratorów, uważam, że powinni robić to, co robi reszta świata, a nie inaczej ustalać zasady, zakładając, że GoDaddy nie przyjął płatności przedwcześnie.

Odpowiedziałam i powiedziałam, że GoDaddy powinien poinformować swoich konsumentów i mieć coś na swojej stronie internetowej, aby powiedzieć, że niektóre kraje wezmą płatność 3-4 tygodnie przed datą odnowienia… po tym nastąpiła zupełna cisza.

Jaki inny rejestrator odnawia nazwę domeny 3 tygodnie przed terminem? Interesujące byłoby poznanie doświadczeń innych ludzi z innych krajów.

Daj nam znać w komentarzach, jeśli inne kraje robią to samo.

Nie mam dobrego słowa do powiedzenia o Polsce, mimo że moi rodzice byli Polakami, a ja mam podwójne obywatelstwo. Jedynym powodem, dla którego mam przedmiotowe nazwy domen, jest to, że mam polskich klientów. Polski rejestrator otrzyma wypłatę w dniu odnowienia, a nie dzień wcześniej.

Pozwoliłam sobie przetłumaczyć ten post na język polski, aby ułatwić Polakom czytanie, mimo że mam na swojej stronie tłumacza.

Zachęcam do komentowania lub subskrybowania naszej strony internetowej.

#godaddy #polishregistrars #domainrenewals #domainrefunds #samedayprocessing #ecommerce #merchantgateways #paymentgateways #refunds #godaddypl #polscyrejestratorzy #odnowieniadomen #zwrotydomen #przetwarzanietegosamegodnia #ecommerce #bramkihandlowe #płatnościbramki #zwroty

About the author

UK Domain Brokers Offers Digital Marketing, Website Creation, SEO, and Domain Brokering.

An open platform that invites contributors and domain sellers serves as a dynamic marketplace where a diverse range of talents and offerings can converge. This platform acts as a collaborative space where individuals or businesses can share their expertise, creativity, and products with a broader audience.

Spread the love